രുചിയൂറും ബീഫ് അച്ചാർ

ഒരു രുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അച്ചാർ. സദ്യ ആയാലും, ദൂരയാത്രയ്ക്കു പോകുമ്പോഴും, വിദേശത്തേക്കു പോകുമ്പോഴും അച്ചാർ നിർബന്ധമാണ്.

പൊതുവെ മാങ്ങ, നാരങ്ങ തുടങ്ങിയവയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ അവയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ബീഫ് അച്ചാർ.

ശുദ്ധമായ പോത്തിറച്ചി ഉണക്കിയെടുത്തശേഷം സ്പെഷ്യൽ മസാലയിൽ തെയ്യാർചെയ്യുന്ന ഈ വിശേഷപ്പെട്ട ബീഫ് അച്ചാർ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ രുചി ഒരിയ്ക്കലും മറക്കില്ല

ചേരുവകൾ
ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ?

ഓർഡർ ഫോമിൽ പേര് അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ പിൻകോഡ് എന്നിവ വ്യക്തമായി കൊടുത്തതിനു ശേഷം സബ്‌മിറ്റ് ചെയ്യുക,  ശേഷം ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവെറിയയിൽ അയക്കുന്നതാണ്,

₹350 ₹500

OUR HAPPY CUSTOMERS
4.6
Rated 4.6 out of 5
4.6 out of 5 stars (based on 105 reviews)
Excellent72%
Very good23%
Average1%
Poor4%
Terrible0%
Rated 5.0 out of 5

Go fuck yourself

ass hole
Verified
Rated 5.0 out of 5

ഇത് കൊള്ളാം നല്ല മുറുക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് , കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ?

Manor
Verified
Rated 2.0 out of 5

Hello njan order submit chytu but nothing to come message or call?

Riyas
Rated 4.0 out of 5

Okay

Joju
Verified
Rated 5.0 out of 5

okkkkkkk super

Sree
Verified
Rated 5.0 out of 5

small hole give better sex

aaa
Verified
Rated 5.0 out of 5

ഗുഡ്

Good
Verified
Rated 4.0 out of 5

good

Boom
Verified
Rated 5.0 out of 5

I was surprised to get the Fleshlight I have always wanted at this price. It looks like a replica, but I don’t mind at all because it felt so good that I didn’t care about that.

okt
Verified
Rated 5.0 out of 5

It looks just like a real vagina and feels soft and absorbent against the skin, just as I had heard. It gave me a completely different pleasure than the masturbation I normally do. I will use this again and again until it breaks.

iznia
Verified
Rated 5.0 out of 5

My masturbation has changed since I started using this. If you have never used it, I think you should buy it as soon as possible. As everyone has said, it is the best feeling and will make you addicted.

taji
Verified
Rated 5.0 out of 5

Pranav

i realy love this prduct, simulates the presence of woman in my life.
Verified
Rated 5.0 out of 5

good

Janard
Verified
Rated 5.0 out of 5

Definitely the best masturbator out there. I thought it was a lie that you could adjust the stimulation with the cap, but after using it I found it to be true. I never get tired of it no matter how many times I use it.

baha
Verified
Rated 5.0 out of 5

It looks not like a sex toy and is easy to use at home. I am able to masturbate comfortably. It is hard to maintain, but I guess that can’t be helped.

Qalam
Verified
Rated 4.0 out of 5

I used it the day it arrived. From the moment I ordered it to the moment it arrived, I couldn’t wait to use it. Masturbating with this masturbator is almost as good as having sex. It is the best.

saja
Verified
Rated 5.0 out of 5

I have finally been able to use Fleshlight, which I have always wanted to do. I am very satisfied with the feeling, which is completely different from the masturbation I usually do. I am excited just thinking about how many times I will be able to experience this pleasure

adin
Verified
Rated 4.0 out of 5

Vaginal Male Masturbator is a kind of fleshlight male masturbation toys for me. It is so wonderful masturbator for me. But I want sound masturbator so I will make an another order for that. It is so beautiful sex toy for me. Overall I feel more happy with this sex toy.

Quak

Mukesh
Verified
Rated 5.0 out of 5

I had a realistic experience of sex. The adjustable tightness is great. Can be used many times if washed.

Quak
Verified
Rated 4.0 out of 5

Vaginal Male Masturbator is a kind of fleshlight male masturbation toys for me and I feel more happy with this sex toy. It is amazing stimulation capaxcity for me. I really enjoyed with this sex toy. It is so wonderful for me. It is always given complete pleasure when I feel alone at home. I love it more after the used it.

Nitin
Verified
Rated 5.0 out of 5

Waw!!!Vagina Male Masturbation is amazing product for me. Color is a little extra pink, not really but close to realistic flesh tone, excellent product for sexual performance.

Raghu
Verified
Rated 5.0 out of 5

Vaginal Male Masturbator actually has the most realistic feeling texture than true vaginal intercourse. It is easy to clean. It can be used by washing it again and again. I would recommend it.

Raman
Verified
Rated 5.0 out of 5

You can feel the sensation of it being inserted into your vagina. I was able to purchase it for half the price of the Fresh Light Head Office, and the pleasure was not much different. The material inside is so soft that it melts, and I was able to achieve an orgasm while feeling stimulation that I could not feel before with bare hands masturbation.

Da
Verified
Rated 5.0 out of 5

This product is very good. I was surprised just like a real woman vagina. You can see that you are using good quality material. The feeling of getting into hand was more careful than the thing of any manufacturer. It is a product that is released from Fresh Light, but it is a finish that is not inferior to losing. I use several times, but it seems to be no problem in durability.

Agni
Verified
Rated 3.0 out of 5

Vaginal Male Masturbator is a kind of fleshlight which is super masturbator sex toy. But I feel bored with this fleshlight after several used. I cannot fully satisfied with this fleshlight sex toy.

Niraj
Verified
Rated 5.0 out of 5

Vaginal Male Masturbator is the super sex toy for me because I want exactly like this sex toy. I really enjoyed with this sex toy. It is soft for having masturbation so I feel complete enjoyment with this masturbator sex toy. I like it very much. Really amazing sex toy and fully usable for me.

Nandu
Verified
Rated 4.0 out of 5

I was able to ejaculate with a feeling of pleasure and softness that I have never had with any masturbator before. I was able to experience the sensation of inserting it into a real vagina. It takes a while to deliver, so you should order early.

Deepak
Verified
Rated 5.0 out of 5

This is the first time I’ve used a masturbator, and it has clearly improved the quality of my masturbation. I’m tired of hand job masturbation, so I think I’ve found a good item. At first, I masturbated without any lotion because I didn’t know that I could experience deeper pleasure with it. You should definitely use lotion.

Van
Verified
Rated 5.0 out of 5

This is the best Masturbator. why so many men have praised this Masturbator ….. This Masturbator, which takes you to stimulate gently wrapped the penis to the root. so great!

wando
Verified
Rated 5.0 out of 5

If I had tried to buy a fresh light at the head office, it would have cost me close to Rs10000, but at Sex Toys India, I was able to buy it at a low price of less than Rs4000. I was worried about the quality of the product because it was so cheap, but it gave me pleasure that I can’t feel when I masturbate normally. The product was also packed carefully without any dirt or scratches.

Asap
Verified
Rated 5.0 out of 5

good

vinay
Verified
Rated 4.0 out of 5

best for sex

arun
Verified
Rated 4.0 out of 5

👌👌👌😄 super toy

Amith
Verified
Rated 4.0 out of 5

Best sex toy

Prajith
Verified
Rated 5.0 out of 5

Good

Ravi
Verified
Rated 5.0 out of 5

Best sex toy

Raju
Verified
Rated 5.0 out of 5

👍👍👍👍

Ravi
Verified
Rated 4.0 out of 5

Sex toy super

Anwar
Verified
Rated 5.0 out of 5

💪💪💪

Rahul
Verified
Rated 4.0 out of 5

Good

Jabbar
Verified
Rated 5.0 out of 5

Ente girlfriend ndethnekaal sughamund..

Adarsh Jacob 24 Nw
Verified
Rated 4.0 out of 5

good

Jacob
Verified
Rated 5.0 out of 5

Good

Madhu
Verified
Rated 5.0 out of 5

ഒറിജിനിലേക്ജൽ സുഖം ഉണ്ട്

Benoy
Verified
Rated 5.0 out of 5

എന്റെ കെട്ടിയോൾക്ക് ഇതുവരെ ഇതു എന്താണന്നു മനസിലായിട്ടില്ല 😆 അത് തുറക്കാൻ അറിയില്ല

Ratheesh
Verified
Rated 5.0 out of 5

Thula kurachukude valuthakkamayirunnu 😂

Vijayakumar
Verified
Rated 5.0 out of 5

😊😊

Hashim
Verified
Rated 4.0 out of 5

👍👍

Sachin
Verified
Rated 5.0 out of 5

പൈസക്ക് ഉണ്ട്

Bijumon
Verified
Rated 5.0 out of 5

എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടി ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ

Haris
Verified

Response from Weshopie

no

© 2021 Copyright. All rights reserved.
Privacy policy | Contact Us